Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Корецький Г. М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ "БАСТIОН"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24992294
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська, Днiпропетровський район, 52070, село Старi Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(056) 3778287 3778287
1.6. Електронна поштова адреса емітента
bastion@company.dp.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 81   28.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.bastion-fish.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Причини вiдсутностi iнформацiї в рiчнiй iнформацiї ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> за 2011 р.: У пунктi 3.6 "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об`єднань пiдприємств" - не заповнено. ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> не входить до складу будь-яких б`єднань пiдприємств. У пунктi 3.7 "Iнформацiя про рейтингове агентство" - не заповнено. ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> не здiйснювало реєстрацiю випуску боргових цiнних паперiв протягом 2011 року i не проходило процедуру отримання рейтингової оцiнки. У пунктi 9 "Iнформацiя про дивiденди" - за результатами звiтного перiоду (за 2011 р.) дивiденди не нараховувались та не сплачувались, у зв`язку з тим, що за звiтний перiод рiшення про виплату дивiдендiв вищим органом Товариства не приймалося. Товариство також привiлейованих акцiй не розмiщувало. У пунктi 11.2 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" (пп.11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 "Процентнi облiгацiї", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї") - у звiтному перiодi ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускало. У п.11.3 "Iнформацiя про iншi цiннi папери" (пп.11.3.1, 11.3.2 "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери") - ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> похiднi цiннi папери не випускало. ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> не видавало у звiтному перiодi векселi простi в рахунок оплати за отриманi сировину та матерiали. У пунктi 11.4 "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> викуп власних акцiй не здiйснювало. У пунктi 11.5 "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> сертифiкати облiгацiй та iнших цiнних паперiв не замовляло та не видавало. У пунктi 14 "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> гарантiй третьої особи не отримувало. У пунктi 16 "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" ("Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння") - ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> власного кодексу корпоративного управлiння не має. У роздiлi "Змiст" : з пункту 15 до пункту 24 iнформацiя вiдсутня тому, що ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв не здiйснював, ФОН вiдсутнiй. По пункту 28 iнформацiя вiдсутня тому, що ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складає. По пункту 29 iнформацiя вiдсутня тому, що ПРАТ <КОМПАНIЯ <БАСТIОН> випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi не здiйснював

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ "БАСТIОН"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ <Компанiя <Бастiон>
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
52070
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська, Днiпропетровський район
3.1.6. Населений пункт
село Старi Кодаки
3.1.7. Вулиця, будинок
вулиця Аеропорт, будинок 145
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя А01 №634396
3.2.2. Дата державної реєстрації
22.08.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Днiпропетровська районна державна адмiнiстрацiя Днiпропетровської областi.
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
2718750.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
2718750.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"
3.3.2. МФО банку
322948
3.3.3. Поточний рахунок
26000301160027
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "БМ Банк"
3.3.5. МФО банку
380913
3.3.6. Поточний рахунок
2600601302051
3.4. Основні види діяльності
15.20.0 Виробництво рибних продуктiв
51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi
51.38.0 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дiяльнiсть пов'язана з промисловим виловом риби на промислових дiлянках рибогосподарських водойм, крiм внутрiшнiх водойм (ставкiв) господарств. АВ № 520101 01.04.2010 Держкомрибгосп строк необмежений
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Йде активна робота по укладенню договору оренди водоймища.
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Пеленко Геннадiй Володимирович д/н д/н д/н 0.000000000000
Авраменко Олена Федорiвна д/н д/н д/н 0.000000000000
Ромащенко Сергiй Володимирович д/н д/н д/н 0.000000000000
Горяч Євген Миколайович д/н д/н д/н 0.000000000000
Гурман Володимир Григорович д/н д/н д/н 66.565500000000
Рябий Михайло Цалимович д/н д/н д/н 33.282800000000
Притоманов Сергiй Олексiйович д/н д/н д/н 0.000000000000
Притоманов Володимир Олексiйович д/н д/н д/н 0.000000000000
Усього 99.848300000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб )становить 56 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) становить 8 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: Фонд оплати працi в 2011 р. - 1 501 788,55 грн Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: В порiвняннi з 2010 роком фонд сплати працi знизився на 99 722,80 грн. за рахунок зменшення нарахованих суми премiй. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: на данний час рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам пiдприємства, необхiднiсть пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв вiдсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корецький Георгiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ <Трубопром>, директор.
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мае. Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом товариства та вiдповiдають чинному законодавству. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно положення про оплату працi та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Винагороду в натуральнiй формi посадова особа не отримувала. Посадова особа також обiймає посаду голови правлiння ПАТ <КИЇВГУМА> 03039, м.Київ, пр.40 лет Октября, 6. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Атоян Петро Аванесович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
середньо-технiчна освiта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ <Орбiта-Днiпро>, директор.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом товариства та вiдповiдають чинному законодавству. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно положення про оплату працi та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Винагороду в натуральнiй формi посадова особа не отримувала Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лещенко Свiтлана Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ ЮАБ <Легiс>, головний бухгалтер ТОВ ЮАБ <Легiс>, головний бухгалтер.ТОВ ЮАБ <Легiс>, головний бухгалтер.ТОВ ЮАБ <Легiс>, головний бухгалтер.ТОВ ЮАБ <Легiс>, головний ТОВ ЮАБ <Легiс>, головний бухгалтер.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом i посадовою iнструкцiєю. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно положення про оплату працi та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Винагороду в натуральнiй формi посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лященко Олег Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
керiвного стажа стажа до Компанiї <Бастiон> не має.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом товариства та вiдповiдають чинному законодавству. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно положення про оплату працi та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Винагорода в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала. Посадова особа суб`єкт пiдприємницької дiяльностi
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор акцiонерного товариства
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябий Михайло Цалимович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ <Укртрубоiзол>, комерцiйний директор
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Ревiзора. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має, також обiймає посаду комерцiйного директора <Укртрубоiзол>, 51210, Днiпропетровська обл., Новомосковський р-н, вул. Заводська, б. 2. Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Правлiння Корецький Георгiй Михайлович д/н д/н д/н 29.12.2003 11 0.15170000000 11 0 0 0
Ревiзор акцiонерного товариства Рябий Михайло Цалимович д/н д/н д/н 29.12.2003 2413 33.28280000000 2413 0 0 0
Усього 2424 33.43450000000 2424 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Рябий Михайло Цалимович д/н д/н д/н 29.12.2003 2413 33.28280000000 2413 0 0 0
Гурман Володимир Григорович д/н д/н д/н 29.12.2003 4826 66.56550000000 4826 0 0 0
Усього 7239 99.84830000000 7239 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.02.2011
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 25.02.2011р. Вiдбулися Збори акцiонерiв АТЗТ Компанiї <Бастiон>, на Збори також запрошенi: Лященко О.А. - заступник генерального директора Лещенко С.М. - головний бухгалтер Атоян П.А. - директор виробництва Некрасова Н.М. - бухгалтер Порядок дений: 1.Розгляд звiту Правлiння АТЗТ Компанiя <Бастiон> про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2010 роцi. 2. Розгляд звiту Наглядової ради АТЗТ Компанiя <Бастiон> про результати фiнансово- господарської дiяльностi з 2010 роцi. 3. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТЗТ Компанiя <Бастiон> про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2010 роцi. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу АТЗТ Компанiя <Бастiон> за 2010 рiк 5. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) АТЗТ Компанiя <Бастi-он> за пiдсумками роботи в 2010 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвер-дження розмiру дивiдендiв Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядка денного вирiшили (одностайно): Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Визнати роботу Правлiння задовiльною. По другому питанню порядка денного вирiшили (одностайно): Затвердити звiт Наглядової ради про результати її дiяльностi у 2010 роцi. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. По третьому питанню порядка денного вирiшили (одностайно): Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про результати її дiяльностi у 2010 роцi. Вважати роботу Ревiзiйної комiсiї у 2010 роцi задовiльною. По четвертому питанню порядка денного вирiшили (одностайно): Затвердити рiчний звiт та баланс за 2010 рiк. По п`ятому питанню порядка денного вирiшили (одностайно): Дивiденди по акцiях за 2010 рiк не нараховувати i не виплачувати i спрямувати вiдповiдну суму на розвиток виробництва.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Київська Шевченкiвський район мiсто Київ вулиця Тропiнiна, будинок 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс 044/ 585-42-41
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис На пiдставi договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська компанiя <Фiнконсульт>
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36962398
Місцезнаходження 49017 Дніпропетровська Ленiнський район мiсто Днiпропетровськ вулиця Дунаєвського, буд.2/7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №4433
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.03.2011
Міжміський код та телефон (056)-789- 05- 90
Факс 789- 05- 90
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис На пiдставi договору з Аудитором.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.12.2003 84/04/1/03 Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA0404671002 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 375.000 7250 2718750.000 100.000000000000
Опис Розмiщено випущених в обiг простих iменних акцiй у кiлькостi 7250 (сiм тисяч двiстi п'ятдесят) штук простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 375,00 грн. (триста сiмдесят п'ять гривень 00 копiйок) кожна, сума випуску - 2718750,00 грн (два мiльйони сiмсот вiсiмнадцять тисяч сiмсот п'ятдесят гривень 00 копiйок). Загальна номiнальна вартiсть 2718750,00 грн (два мiльйони сiмсот вiсiмнадцять тисяч сiмсот п'ятдесят гривень 00 копiйок). Форма iснування - бездокументарна. Всi ранiше розмiщенi акцiї повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. Перший випуск простих iменних акцiй зареєстровано Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiїз цiнних паперiв та фондового ринку (реєстрацiйний номер Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперi 176/04/1/99 вiд 03.09.1999 року). Загальна кiлькiсть цiнних паперiв - 50 (п'ятдесят) штук простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 375,00 грн. (триста сiмдесят п'ять гривень 00 копiйок) кожна, сума випуску - 18750,00 грн (вiсiмнадцять тисяч сiмсот п'ятдесят гривень 00 копiйок). Загальна номiнальна вартiсть 18750,00 грн (вiсiмнадцять тисяч сiмсот п'ятдесят гривень 00 копiйок). Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх ринках. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. Спосiб розмiщення: Приватне розмiщення цiнних паперiв.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Приватне акцiонерне товариство "<Компанiя <Бастiон>" у зв'язку iз приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2011р. Змiнило назву з Акцiонерне Товариство Закритого Типу <Компанiя <Бастiон>", iдентифiкацiйний код 24992294, зареєстрованого Днiпропетровською Районною Адмiнiстрацiєю 22.08.1997 року на Акцiонерне Товариство Закритого Типу <Компанiя <Бастiон> 29.04.2011 року та продовжує свою дiяльнiсть та дiє на пiдставi Статуту у вiдповiдностi до законодавства України.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Метод оцiнки вартостi та метод вибуття запасiв в податковому та бухгалтерському облiку здiйснюється за методом ФIФО. Фiнансовi iнвестицiї, якi утримуються для продажу, облiковуються - за собiвартiстю. Фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi у капiталi - з урахуванням змiни власного капiталу обєкту iнвестування Метод нараховування амортизацiї для основних засобiв в бухгалтерському облiку застосовується прямолiнiйний, виходячи зi строкiв термiну служби з встановленням норм амортизацiї згiдно дiючого Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств " № 283/97 - ВР вiд 22.05.01.1997 (зi змiнами та доповненнями) та Закону України № 349 IV"Про внесення змiн до Закону України про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 24.12. 2002 року. Матерiальнi активи зi строком застосування бiльше одного року, вартiстю до 1000 гривень вважаються малоцiнними необоротними активами. Спосiб нарахування амортизацiї в 100 % розмiрi при передачi їх до експлуатацiї. Забезпечується формування собiвартостi реалiзованої готової продукцiї, робiт, послуг вiдповiдно з вимогами норм ПсБО 16. В склад собiвартостi реалiзованої продукцiї, робiт, послуг включено: - прямi матерiальнi затрати; - затрати на оплату працi; - загальновиробничi затрати.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської компанiї <Фiнконсульт> щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства <Компанiя <Бастiон> за 2011 рiк Акцiонерам та управлiнському персоналу Приватного акцiонерного товариства <Компанiя <Бастiон> м. Днiпропетровськ Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <Компанiя <Бастiон> Скорочене найменування: ПрАТ <Компанiя <Бастiон> Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 24992294 Мiсцезнаходження: 55070, Днiпропетровська область, Днiпропетровський р-он., с. Старi Кодаки, вул. Аеропорт, буд. 145 Приватне акцiонерне товариство <Компанiя <Бастiон> зареєстровано Днiпропетровською районною державною адмiнiстрацiєю Днiпропетровської областi 22.08.1997р., свiдоцтво про реєстрацiю Серiї А01 за № 634396. Змiна найменування з Акцiонерного товариства закритого типу <Компанiя <Бастiон> на Приватне акцiонерне товариство <Компанiя <Бастiон> була здiйснена на виконання вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>. Мiсце проведення перевiрки: 55070, Днiпропетровська область, Днiпропетровський р-он., с. Старi Кодаки, вул. Аеропорт, буд. 145 Перевiрка проведена вiдповiдно до вимог: Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть>; Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг; Кодексу професiйної етики; Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; Положенням щодо пiдготовки аудиторського висновку , який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 27.01.2007р. за № 53/13320; Рiшення №1360 вiд 29.09.2011р. Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку <Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)>, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 28.11.2011р. за № 1358/20096, та iнших законодавчих актiв. Планування та проведення аудиту спрямоване на одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть, яка включає: баланс станом на 31 грудня 2011 р.; звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк; звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк; звiт про власний капiтал за 2011 рiк та примiтки до фiнансової звiтностi за 2011 рiк не мiстять суттєвих викривлень та помилок. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та повноту наданої аудитору iнформацiї, пiдготовку фiнансової звiтностi несе управлiнський персонал ПрАТ <Компанiя <Бастiон>. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю, стосовно пiдготовки та достовiрного представлення iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень, в наслiдок шахрайства та помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi є вiдповiдними в даних обставинах та яка включає принципи оцiнки статей звiтностi та методiв облiку окремих статей звiтностi. Обов'язком аудитора є висловлювання думки щодо повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi на основi проведеної аудиторської перевiрки. Пiд час аудиту застосованi аудиторськi процедури для одержання доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнки використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом Товариства та загального представлення фiнансової звiтностi в цiлому. Вiдбiр процедур провадиться аудитором на його судження вiдповiдно до обставин. Я вважаю, що отримала достатнi, але не абсолютнi докази того, що фiнансовi звiти не мiстять суттєво недостовiрної iнформацiї. На пiдставi даних проведеної перевiрки аудитор дiйшла висновку, що фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства <Компанiя <Бастiон> представлена у повному обсязi та включає: Баланс станом на 31.12.2011р., звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк, звiт про власний капiтал за 2011 рiк та примiтки до фiнансової звiтностi за 2011 рiк. На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi <Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки>, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства <Компанiя <Бастiон> на 31.12.2011 року, дає дiйсне та повне уявлення про реальний склад активiв, зобов'язань i власного капiталу Товариства та результат його дiяльностi за 2011 рiк. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: - Товариство не створює резерву сумнiвних боргiв, що не вiдповiдає вимогам Положення (Стандарту) Бухгалтерського Облiку № 10 <Дебiторська заборгованiсть>; - Товариство не створює резерву на виплату вiдпусток працiвникам, що є порушенням вимог Положення (Стандарту) Бухгалтерського Облiку № 11 <Зобов'язання> i Положення (Стандарту) Бухгалтерського Облiку № 26 <Виплати працiвникам>. Iнформацiя про необоротнi активи пiдприємства в цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi ПрАТ <Компанiя <Бастiон> i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає дiючим П(С)БО в Українi. Iнформацiя про оборотнi активи пiдприємства, за виключенням можливого впливу вiдсутностi резерву сумнiвних боргiв, в цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi ПрАТ <Компанiя <Бастiон> i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає дiючим П(С)БО в Українi. Облiк зобов'язань, за виключенням можливого впливу вiдсутностi резерву на виплату працiвникам, вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 <Зобов'язання>, склад зобов'язань Товариства в усiх суттєвих аспектах достовiрно вiдображено у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про власний капiтал розкрита в фiнансовiй звiтностi ПрАТ <Компанiя <Бастiон> i в цiлому вiдповiдає дiючим П(С)БО в Українi. Розмiр статутного капiталу (фонду) на 31.12.2011р. Приватного акцiонерного товариства <Компанiя <Бастiон> становить 2 718 750,00 (Два мiльйони сiмсот вiсiмнадцять тисяч сiмсот п'ятдесят 00 коп.) гривень, який подiлено на 7250 (сiм тисяч двiстi п'ятдесят ) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 375,00 (Триста сiмдесят п'ять 00 копiйок) гривень кожна. Статутний капiтал (фонд) сплачено у повному обсязi, вiдповiдає даним бухгалтерського облiку по рахунку 40 "Статутний капiтал". Формування статутного капiталу (фонду) Приватного акцiонерного товариства <Компанiя <Бастiон> проведено у вiдповiдностi до Закону України про <Акцiонернi товариства>. Результатом дiяльностi Товариства за 2011 рiк є прибуток у розмiрi 697 тис. грн. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансового-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, вiдповiдає вимогам частини першої статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>. Розрахункова вартiсть чистих активiв ПрАТ <Компанiя <Бастiон> станом на 31.12.2011 року перевищує розмiр статутного капiталу i вiдповiдає вимогам законодавства. Суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю пiд час аудиту не виявленi. За перевiряємий перiод, Товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>. Принципи корпоративного управлiння вiдповiдають вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>. Функцiї внутрiшнього контролю (аудиту) покладенi на Ревiзiйну комiсiю Товариства. Запроваджена система внутрiшнього контролю включає огляд результатiв дiяльностi Товариства, обробку iнформацiї, фiзичнi заходи (перiодичну вибiркову iнвентаризацiю активiв, розрахункiв та зобов'язань, перiодичний пiдрахунок та порiвняння результатiв облiкових даних з результатами роботи Ревiзiйної комiсiї Товариства), контроль своєчасностi вiдображення господарських операцiй в облiку Товариства та контроль повноважень щодо розпорядженням майном Товариства. Робота внутрiшнього контролю ведеться на постiйнiй основi. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї пiдготовленi до оприлюднення та затвердження на загальних зборах акцiонерiв Товариства. Виконуючи оцiнку ризикiв (на рiвнi фiнансової звiтностi, тверджень, класу операцiй), їх iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства, були розглянутi заходи контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi. Зазначенi дiї були виконанi з метою розробки аудиторських процедур якi вiдповiдають обставинам та надали Аудитору достатнi, але не абсолютнi докази того, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства. Не змiнюючи своєї думки, аудитор звертає увагу на те, що показники фiнансової звiтностi, якi вiдображають фiнансовий стан ПрАТ <Компанiя <Бастiон> на 31.12.2011р., можуть змiнитися пiд впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй та вiтчизняних економiках. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування:Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська компанiя <Фiнконсульт> Код ЄДРПОУ 36962398 Юридична адреса: 49017, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, вул.. Дунаєвського, буд. 2, кв. 7 Фактична адреса:49017, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 60, оф. 532, тел../ факс (056) 789-05-90 Реєстрацiйнi данi: ТОВ <Аудиторська компанiя <Фiнконсульт> зареєстроване Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради 17.02.2010р., свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А01, №058020, номер запису в ЄДР 12241020000048870 Свiдоцтво Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi N 4433 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 31 березня 2011 р. за N229/4, чинне до 31.03.2016р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним вiдом дiяльностi ПрАТ <Компанiя <Бастiон> є виробництво рибної продукцiї. В 2004 роцi пiдприємство зареєструвало свiй товарний знак <Наша Fishka> Основнi види товарiв, якi виходять пiд ТМ : -фiле судака, фiле сьомги, фiле лосося, фiле пiленгаса, фiле хеку i минтаю. Розроблена рецептура i технологiчнi умови на виготовлення продукту <Фарш рибний морожений> зареєстровано в Гос.центре страндартiзациi, метрологiї i сертифiкацiї> 18.05.2010г. Також пiдприємством пiсля успiшного проходження перевiрки Єврокомiсiї отриманий експлуатацiйний дозвiл для потужностей переробки i реалiзацiї рибної продукцiї за №04-04-20FP вiд 02.06.2008р. для реалiзацiї в країни Європейської Спiвдружностi. Пiдприємство володiє власним цехом переробки, холодильними камерами для зберiгання сировини i готової продукцiї. ПрАТ <Компанiя <Бастiон> оснащено всiм необхiдним устаткуванням для здiйснення виробничого процесу i його супроводу. Для мобiльностi, своєчасностi i зручностi спiвпрацi з клiєнтами доставка товару здiйснюється власним транспортом ПрАТ <Компанiя <Бастiон> реалiзує свою продукцiю через торгiвельнi мережi магазинiв <Метро>, <Велика Кишеня>, <АТБ>, <Євро-Спар>, Київська мережа магазинiв <Центр-Т>, <Перекресток> в межах 20% рибної продукцiї цих мереж. Також здiйснюються оптовi постачання iншим пiдприємствам. ПрАТ <Компанiя <Бастiон> є єдиним українським експортером фiле судака, згiдно експлуатацiйного дозволу №04-04-20FP
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Придбання основних засобiв за 2007 -2011 роки: Будiвлi -232,0 тис. грн. Машини, устаткування - 662,8 тис. грн. Транспортнi засоби - 860,8 тис. грн. Iнструменти - 120,3 тис.грн. Вибуття основних засобiв за 2007 -2011 роки: Машини, устаткування -56,7 тис. грн. Транспортнi засоби - 36,4 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Пiдприємство володiє власним цехом переробки, холодильними камерами для зберiгання сировини i готової продукцiї. ПрАТ <Компанiя <Бастiон> оснащено всiм необхiдним устаткуванням для здiйснення виробничого процесу i його супроводу. Для мобiльностi, своєчасностi i зручностi спiвпрацi з клiєнтами доставка товару здiйснюється власним транспортом. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення. Ступень зносу основних засобiв становить 58,13%. Основни засоби використовуються у процесi виробництва продукцiї, а також для здiйснення адмiнiстративних та соцiальних функцiй. Всi основнi засоби знаходяться за юридичною адресою Товариства. Термин користування основними засобами бiльше одного року. У 2011р. власними силами побудували морозильну камеру об'ємом 350м. куб., мiсткiстю 120 тонн. У 2012 роцi не планується нiяких капiтальних витрат на будiвництво або удосконалення основних засобiв. Екологiчнi питання не позначаються на використання активiв пiдприємства. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться за лiнiйним методом.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
В результатi безперебiйних постачань продукцiї з нашого боку i умов розрахункiв покупцiв з вiдстроченням платежу вiд 45 до 60 днiв, виникає сповiльнений оборот грошових коштiв, дефiцит фiнансування,тому пiдприємство змушене використовувати позиковi кошти.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
За звiтний перiод порушень законодавства та нарахування штрафних санкцiй не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Наше пiдприємство має тверду позицiю на ринку за рахунок високої якостi продукцiї, яка досягається шляхом безумовного дотримання правил державних санiтарних норм, що дiють, вимог Госту 4161-2003, Госта ISO 9000-2001, Госта ISO 10011-1-97, директив Ради ЄЕС вiд 14.06.1993г. №93/43, №91/493 вiд 22.07.1991г., що базуються на концепцiї ХАССП <Аналiз небезпечних чинникiв i критичнi точки контролю>. Дана система управлiння небезпекою харчових продуктiв передбачає проведення систематичної iдентифiкацiї, оцiнювання i контролю небезпечних чинникiв (бiологiчних, хiмiчних, фiзичних) на кожному етапi технологiчного процесу виробництва, починаючи вiд закупiвлi сировини, переробцi, обробцi, упаковки, транспортування i зберiгання продукцiї. ПрАТ <Компанiя <Бастiон> одна з перших органiзацiя, для якої спецiально розроблялися документацiя, методика, правила, якi вiдповiдають вищеперелiченим нормам. Проводиться регулярно вчення працiвникiв пiдприємства ПрАТ <Компанiя <Бастiон> уклало договори з найвiдомiшими торгiвельними мережами на територiї України, бере участь в рiзних акцiях продажiв товару iз знижками, проводить рекламну компанiю. Отриманий експлуатацiйний дозвiл для потужностей переробки i реалiзацiї рибної продукцiї за №04-04-20FP вiд 02.06.2008г. Для реалiзацiї в країни Європейської Спiвдружностi, на пiдставi якої експортується наша продукцiя до Нiмеччини, Польщi, Чехiї. Беремо участь в мiжнародних виставках.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
На 31.12.2011р. невиконаних договорiв не має. Вартiсть договорiв на наступний рiк по бiзнес-плану складає 45000,0 т.грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує розширювати асортiмент продукцiї та ринки збуту продукцiї веде активну роботу по укладенню договору оренди водоймища, в якому планується розводити рибу, тим самим значно скоротивши матерiальнi витрати на сировинi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство не веде i не планує вести дослiдження i розробки в галузi. Витрат на дослiдження i розробки у 2011 роцi не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент у звiтному перiодi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Товариство вважає, що надало необхiдну iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi. У статутному капiталi Товариства немає державної частки. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4362.000 4592.000 0.000 0.000 4362.000 4592.000
будівлі та споруди 2472.100 2385.600 0.000 0.000 2472.100 2385.600
машини та обладнання 413.400 827.300 0.000 0.000 413.400 827.300
транспортні засоби 712.600 646.800 0.000 0.000 712.600 646.800
інші 763.900 732.300 0.000 0.000 763.900 732.300
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 4362.000 4592.000 0.000 0.000 4362.000 4592.000
Опис В графi - iнструменти, пристосування - на початок перiоду -84,6 т.грн, на конець перiоду - 85,8 т.грн.; земельна дiлянка - 0,4978 га.-на початок перiоду -675,6 т.грн., на кiнець перiоду -642,5т.грн. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): В середньому срок використання - 8 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: 7894 Ступiнь зносу основних засобiв: 58,13 %. Ступiнь використання основних засобiв: 75% Сума нарахованого зносу: 3303 Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: зносом та придбанням основних засобiв. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: не має.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3260.000 2563.000
Статутний капітал (тис. грн.) 2719.000 2719.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2719.000 2719.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 541 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 541 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -156 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -156 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 6165.100 X X
у тому числі:  
АТ <БМ Банк> 21.10.2010 3997.800 19.750000000000 15.12.2012
ТОВ <ПОРШЕ Мобiлiтi> 24.11.2009 185.200 12.500000000000 15.12.2013
ПАТ <Банк Форум> - кредитний договiр 14.04.2009 1597.900 16.500000000000 14.11.2012
ПАТ <Банк Форум> - договiр про надання овердрафту 12.05.2011 384.200 22.000000000000 12.05.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 3681.100 X X
Інші зобов'язання X 4545.900 X X
Усього зобов'язань X 14392.100 X X
Опис: До складу iнших зобов'язань вiдносяться: - одержанi аванси -2250,0 тис.грн., - кредитна заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1879,0 тис.грн., - iншi -з оплати працi, зi страхування.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Фiле хеку 352,9 тн 8275.10 35.90 360,6 тн 8336.10 37.50
2 Фiле судаку 147,9 тн 11288.60 47.60 129,5 тн 10099.80 45.40
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина, пакувальнi матерiали, тара 81.00
2 Послуги стороннiх органiзацiй 15.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позастроковi черговi збори не проводилися. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Так Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) Аудиторськi перевiрки не затверджувалися.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Товариство не змiнювало особу , яка веде облiк прав власностi у депозитарнiй системi України.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 01.01.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ "БАСТIОН" за ЄДРПОУ 24992294
Територія за КОАТУУ 1221486207
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 7794
Вид економічної діяльності Виробництво рибних продуктiв за КВЕД 15.20.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса вулиця Аеропорт, будинок 145, село Старi Кодаки, Днiпропетровський район, Днiпропетровська область, 52070
Середня кількість працівників 56
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 4 4
- накопичена амортизація 012 ( 4 ) ( 4 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 4362 4592
- первісна вартість 031 7390 7894
- знос 032 ( 3028 ) ( 3302 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 28 28
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 4390 4620
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 753 1174
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 8
Готова продукція 130 1497 2550
Товари 140 5 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 3064 3346
- первісна вартість 161 3064 3346
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 1987 4138
- за виданими авансами 180 1774 1652
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 51 52
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 4 0
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 29 98
Усього за розділом II 260 9164 13018
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 14
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 13554 17652
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2719 2719
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 3031 3031
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3187 -2490
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 2563 3260
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 6306 5596
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 262 185
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 6568 5781
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 384
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3011 1879
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 2 2250
- з бюджетом 550 129 0
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 11 17
- з оплати праці 580 776 38
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 494 4043
Усього за розділом IV 620 4423 8611
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 13554 17652
Примітки За даними бухгалтерського облiку на балансi пiдприємства враховуються власнi основнi засоби за первiсною вартiстю на суму 7894 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. Данi аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають фактичнiй наявностi основних засобiв. Визначення зносу на протязi 2011 року вiдповiдає чинному законодавству. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження та виготовлення. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реалiзацiйною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги включає заборгованiсть за реалiзовану продукцiю та послуги. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань вiд вiдвантаженої продукцiї. Статутний капiтал. Згiдно установчих документiв статутний капiтал ПрАТ "Компанiя" Бастiон" складає 2719,0 тис. грн.
Керівник Корецький Георгiй Михайлович
Головний бухгалтер Лещенко Свiтлана Миколаївна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 38644 27924
Податок на додану вартість 015 4875 3423
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 33769 24501
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 27506 ) ( 19609 )
Валовий:
- прибуток 050 6263 4892
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 127 118
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 1498 ) ( 1715 )
Витрати на збут 080 ( 2619 ) ( 1644 )
Інші операційні витрати 090 ( 293 ) ( 429 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 1980 1222
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 1073 ) ( 655 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 907 567
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 210 ) ( 138 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 697 429
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 697 429
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 21349 17657
Витрати на оплату праці 240 1500 1584
Відрахування на соціальні заходи 250 368 196
Амортизація 260 394 362
Інші операційни витрати 270 5978 2766
Разом 280 29589 22565
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 7250.00000000 7250.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 7250.00000000 7250.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 96.13000000 59.17000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 96.13000000 59.17000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки д/н
Керівник Корецький Георгiй Михайлович
Головний бухгалтер Лещенко Свiтлана Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 38355 26289
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 2218 246
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 13184 719
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 35478 ) ( 23956 )
Авансів 095 ( 1273 ) ( 835 )
Повернення авансів 100 ( 178 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 1974 ) ( 1121 )
Витрат на відрядження 110 ( 84 ) ( 6 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 215 ) ( 223 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 361 ) ( 632 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 398 ) ( 284 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 418 ) ( 185 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 11982 ) ( 2390 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1396 -2378
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1396 -2378
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 39067 28928
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 39394 ) ( 25921 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 1073 ) ( 637 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1400 2370
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1400 2370
Чистий рух коштів за звітній період 400 -4 -8
Залишок коштів на початок року 410 4 12
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 0 4
Примітки Залишок коштiв на кiнець року вiдсутнiй.
Керівник Корецький Георгiй Михайлович
Головний бухгалтер Лещенко Свiтлана Миколаївна

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 2719 0 0 3031 0 -3187 0 0 2563
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 2719 0 0 3031 0 -3187 0 0 2563
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 697 0 0 697
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 697 0 0 697
Залишок на кінець року 300 2719 0 0 3031 0 -2490 0 0 3260
Примітки За звiтний перiод пiдприємство отримало прибуток у суммi 697.0 тис. Грн.
Керівник Корецький Георгiй Михайлович
Головний бухгалтер Лещенко Свiтлана Миколаївна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Разом 080 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 949 276 0 0 0 0 0 33 0 0 0 949 309 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 3688 1226 35 0 0 0 0 121 0 0 0 3723 1347 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 1423 1079 494 0 0 0 0 111 0 0 0 1917 1190 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 1043 339 70 0 0 151 120 104 0 0 0 962 323 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 287 108 56 0 0 0 0 25 0 0 0 343 133 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 7390 3028 655 0 0 151 120 394 0 0 0 7894 3302 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 43 0
Реалізація інших оборотних активів 460 32 0
Штрафи, пені, неустойки 470 52 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 293
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 1073
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 0
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 1044 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 112 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 18 0 0
Незавершене виробництво 890 8 0 0
Готова продукція 900 2550 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 3732 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 3346 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 52 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 210
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 210
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 210
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 394
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Корецький Георгiй Михайлович
Головний бухгалтер Лещенко Свiтлана Миколаївна